Υπόλοιπα έργα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.Ε. - OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ"

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ