Υπόλοιπα έργα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε - OIL & GAS που υλοποίησε η ΤΕΚΗΜ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΕΤΟΣ 2012-2015)

Πελάτης :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΛ.ΠΕ ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (2005)

Πελάτης :

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Α.Κ.Α.Α ΓΙΑ ΤΟ 2009

Πελάτης :

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΑΚΑΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2011)

Πελάτης :

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (2012)

Πελάτης :

×
ΦΙΛΤΡΑ